آرامش

حتی اگر در دره ای که مرگ بر

آن سایه افکنده است گام بردارم . اما

اهریمن نخواهم ترسید زیرا تو با منی.

تکیه گاه، قدرت و جلالت، آرام بخش وجودم است

 

آنهایی که به خدا ایمان دارند،

معمولا پاسخ پرسش ها و چاره تمام

دلواپسی هاشان را فوری دریافت نمی کنند.

ما در حقیقتی نابهنجاری به سر می بریم،

اما با ایمان به خدایی که مرگ مان

در دست اوست ، می توانیم زندگی را

در او بیازماییم. او به زندگی ارزش می بخشد

/ 0 نظر / 33 بازدید