21 جمله انرژی زا از آنتونی رابینز !!

١) به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید . 

٢) با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید ، مهارتهای مکالمه ای مثل دیگر مهارتها خیلی مهم میشوند . 

٣) همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرجنکنید و یا همانقدر که می خواهید نخوابید . 

۴) وقتی می گویید "دوستت دارم" منظورتان همین باشد . 

۵) وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنید . 

۶) قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید . 

٧) به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید . 

٨) هیچوقت به رؤیاهای کسی نخندید . مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند . 

٩) عمیقاً و بااحساس عشق بورزید . ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید . 

١٠) در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید . 

١١) مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید . 

١٢) آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید . 

١٣) وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید ، لبخندی بزنید و بگویید "چرا می خواهی این را بدانی؟" 

١۴) به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیتهای بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند . 

١۵) وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید "عافیت باشد " 

١۶) وقتی چیزی را از دست می دهید ، درس گرفتن از آن را از دست ندهید . 

١٧) این سه نکته را به یاد داشته باشید : احترام به خود ، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن 

١٨) اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند . 

١٩) وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید ، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید . 

٢٠) وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید ، کسی که تلفن کرده آن را درصدای شما می شنود . 

٢١) زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

یک دوست واقعی کسی است که دست شما را بگیرد و قلب شما را لمس کند .

/ 0 نظر / 33 بازدید