جملات فوق زیبا از امام علی

خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور،زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده ، اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.

هوای نفس را بی اعتنایی به حرام بمیران.

خشم خود را فرو خور،که منجرعه ای شیرین تر از آن ننوشیدم و پایانی گواراتر از آن ندیده ام.
چه زشتاست فروتنی به هنگام نیاز و ستمکاری به هنگام بی نیازی.

دوست داشتنی ترینچیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گستردهترین باشد.

خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنندزیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، در اجرای عدالت از همه ناراضی تر ، در خواستههایشان پافشار تر، در عطا و بخششها کم سپاس تر، به هنگام منع خواسته ها دیر عذرپذیرتر، و در برابر مشکلات کم استقامت تر هستند.

بخل و ترس و حرص، غرائزگوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی نسبت به خدای بزرگ است.
تو بر نفس خود مسلط نخواهی شدمگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا.

هرگز انجام کارهای فراوان ومهم، عذری برای ترک مسئولیت های کوچک تر نخواهد بود.

از هر کار پنهانی کهاز آشکار شدنش شرم داری، پرهیز کن.

هر چه شنیدی بازگو مکن ، که نشانهدروغگویی است، وهر خبری را دروغ مپندار، که نشانه نادانی است.
فکر و اندیشهمخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند.

هیچگاه حق را نخواهیم شناختمگر ترک کنندۀ آن را بشناسیم.

اسلام ظاهرش علم و باطنش حکمت است.

عمل کننده بدون آگاهی مانند رونده ای است که به بیراهه رود.

از جسمخود بگیر وبر جان خود بیفزای.

در راه راست از کمی روندگان نترسید، چون اکثرمردم گرد سفره ای جمع شدند که سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است.

/ 0 نظر / 28 بازدید