الفبای زندگی ...

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب:
بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ:
پویایی برای پیوستن به خروش حیات

ت:
تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث:
ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها

ج:
جسارت برای ادامه زیستن

چ:
چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح:
حق شناسی برای تزکیه نفس

خ:
خودداری برای تمرین استقامت

د:
دور اندیشی برای تحول تاریخ

ذ:
ذکر گویی برای اخلاص عمل

ر:
رضایت مندی برای احساس شعف

ز:
زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ:
ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها

س:
سخاوت برای گشایش کارها

ش:
شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص:
صداقت برای بقای دوستی

ض:
ضمانت برای پایبندی به عهد

ط:
طاقت برای تحمل شکست

ظ:
ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف

ع:
عطوفت برای غنچه نشکفته باورها

غ:
غیرت برای بقای انسانیت

ف:
فداکاری برای قلب های دردمند

ق:
قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل

ک:
کرامت برای نگاهی از سر عشق

گ:
گذشت برای پالایش احساس

ل:
لیاقت برای تحقق امیدها

م:
محبت برای نگاه معصوم یک کودک

ن:
نکته بینی برای دیدن نادیده ها

و:
واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی

ه:
هدفمندی برای تبلور خواسته ها

ی:
یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

/ 0 نظر / 27 بازدید