رازهای جهان هستی

هرگز در زمین به کبر و ناز راه مرو که نیروی زمین را نتوانی شکافت و به کوه در سربلندی نخواهی رسید

قرآن کریم سوه اسراء آیه 37

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()