رازهای جهان هستی

برای مومن ناممکن وجود ندارد

انجیل

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()