رازهای جهان هستی

سه چیز در زندگی بشری اهمیت دارد:

نخست مهربانی، دوم مهربانی، سوم مهربانی

هنری جیمز

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()