رازهای جهان هستی

*   هرگز از ابر سفید و باز امید بارش نداشته باش . باران رحمت زمانی آغاز می شود که ابرهای تیره و گرفته آسمان را پر کرده است.

*   هرگز انرژی و وقت و فکر خود را صرف اموری نکن که از عهده تو خارج است.

*   اگر کسی "تو" خطابت کرد ناراحت نشو و اگر کسی "شما" صدایت کرد خوشحال نشو، ببین چه کسی قبولت دارد.

*   همیشه درهای نیمه باز را  زمانی می توانی ببینی که فکر می کنی تمامی درها به رویت بسته شده.

*   به یادت داشته باش عشق حس کردنی است نه فهمیدنی

*   پس انداز هر چقدر هم که اندک باشد، باز هم بودنش مایه دلگرمی است

*   آن که امید را از دست داده بداند به آخر خط رسیده

*   هیچ گاه  برای شروع دوباره دیر نیست  به شرط آن که روش جدیدی را در پیش بگیری

*   اگر تمام وقتت را صرف افسوس فرصت ها و روزهای گذشته بکنی، امروز تو نیز فردا برایت جزیی از گذشته خواهد شد

*   اعتماد به نفس یکی از سرمایه های فنا نشدنی است که در هر راهی که قدم بگذاری، تبدیل به پلگانی خواهد شد برای پیشرفت و ترقی ات

*   آن که می خواهد دیده شود خود باید دیگران را ببیند و قبول داشته باشد

*   آن چه تو را از دیگران متمایز می کند خصوصیات شخصیتی  مثبت  توست نه هیچ چیز دیگر

نوشته شده در تاريخ توسط  | پيام ها ()